Vraag een proeflicentie (4 weken) aan
Klik hier om geen updates van onze software te missen

Licentievoorwaarden

LICENTIE- EN VERWERKINGSOVEREENKOMST

MEDIATION ASSISTANT, ten deze vertegenwoordigd door de heer M.E.A.M. Rens, kantoorhoudende te Breukelen aan de Stationsweg 61A (3621 LK), geregistreerd in het Handelsregister van de KvK onder nummer 57309523, hierna te noemen: ‘Licentiegever

enerzijds en

Gebruiker

anderzijds

OVERWEGENDE DAT:

 1. Licentiegever rechthebbende is van een softwareapplicatie welke ondersteuning biedt bij de praktijkvoering van professionele adviseurs werkzaam in de bemiddeling en afwikkeling van echtscheidingen, genaamd: ‘Mediation Assistant’;
 2. Licentiegever software in licentie wenst te geven aan deze professionele adviseurs, waaronder Gebruiker;
 3. Gebruiker de onder A genoemde software voor zakelijke doeleinden wenst te gebruiken;
 4. De software ter beschikking wordt gesteld door middel van een beveiligde webapplicatie, waarbij Licentiegever beheerder is van de database met gegevens die Gebruiker in de software verwerkt;
 5. partijen bij deze tevens afspraken over de verwerking van persoonsgegevens.

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

1.          Definities

 • Tenzij specifiek anders blijkt uit de context, hebben de navolgende begrippen hierna in deze Overeenkomst de volgende betekenis:
 • Software: Computerprogrammatuur Mediation Assistant die door Licentiegever via internet voor gebruik beschikbaar wordt gesteld inclusief eventueel daarbij behorende nieuwe versies, updates en tussentijdse verbeteringen. De Software en het gebruik daarvan is via een webapplicatie via internet en via een locale installatie van software voor Gebruiker bereikbaar en te gebruiken.
 • Computer: Programmeerbaar elektronisch apparaat bedoeld voor automatische verwerking van informatie, zoals onder andere een PC, laptop, smartphone of tablet.
 • Nieuwe versies: Wijzigingen, aanvullingen of verbetering van de software.
 • Gebruik: Het openen, installeren, downloaden, kopiëren of op enigerlei wijze benutten van de functionaliteit van de Software overeenkomstig de Documentatie.
 • Documentatie: De door Licentiegever aan Gebruiker verschafte beschrijving van functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de software, op enigerlei wijze, bijvoorbeeld in de gebruikshandleiding, de helpteksten en wijzigingsdocumenten, al dan niet in elektronische vorm, door of namens Licentiegever aan Gebruiker ter beschikking gesteld.
 • Fouten: Een gebrek in de Software waardoor de Software niet functioneert overeenkomstig de Documentatie.
 • (Licentie-)Overeenkomst: De onderhavige Licentieovereenkomst voorzien van bepalingen over Verwerking van Persoonsgegevens op de ter beschikking gestelde en door Licentiegever beheerde Software waarbij Licentiegever aan Gebruiker verstrekt de Software gedurende een bepaalde periode te gebruiken.
 • Computerconfiguratie: Het geheel van de computer en de programma’s die op de computer staan.
 • Derde: alle personen niet zijnde Licentiegever of Gebruiker.

2.          Softwarelicentie

 • Licentiegever verleent Gebruiker een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie om de Software te gebruiken op de wijze zoals omschreven in deze Overeenkomst, welke licentie door Gebruiker wordt
 • Het is de Gebruiker voor de duur van de Licentieovereenkomst toegestaan de Software te laden, in beeld te brengen, uit te voeren of op te slaan, op de Computerconfiguratie, voor zover dit overeenstemt met het met Software beoogde
 • Licentiegever brengt nieuwe versies en/of nieuwe releases uit. Op nieuwe versies en/of nieuwe releases zijn de bepalingen van de Licentieovereenkomst gelijkelijk van toepassing. Dat geldt ook voor wijzigingen en aanpassingen in het kader van onderhoud. Nieuwe versies en/of nieuwe releases worden automatisch geïnstalleerd en ter beschikking worden gesteld door Licentiegever.
 • Onder het gebruiksrecht valt tevens de door Licentiegever aan Gebruiker ter beschikking te stellen Documentatie, inclusief aanpassingen daarop indien nieuwe versies en/of releases daartoe aanleiding geven.

 

3.          Gebruiksbeperkingen

3.1       Gebruiker sluit deze overeenkomst voor de volgende persoon, voor wie deze software is aangekocht.

3.2       Gebruiker zal de tussen partijen overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de Software steeds stipt naleven. Gebruiker is zich er van bewust dat schending van een overeengekomen gebruiksbeperking zowel een toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Licentieovereenkomst inhoudt alsook inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de Software vormt.

3.3       De Software mag Gebruiker uitsluitend in en ten behoeve van haar eigen bedrijf of organisatie gebruiken en uitsluitend voor beoogd Gebruik.

3.4       Het is Gebruiker niet toegestaan om tegelijkertijd op meerdere werkplekken ingelogd te zijn.

3.5       Het is Gebruiker niet toegestaan de Software, de dragers waarop de Software is vastgelegd en de bij de terbeschikkingstelling van de Software door Licentiegever verstrekte certificaten van echtheid te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen.

3.6       Gebruiker zal evenmin een derde – al dan niet op afstand – toegang geven tot de Software of de Software bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de desbetreffende derde de Software uitsluitend ten behoeve van Gebruiker gebruikt.

4.          Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 • De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en loopt door tot 12 maanden na deze datum. Gebruiker heeft een gebruiksrecht op de Software zolang de Licentieovereenkomst loopt. Licentiegever zal de Software vanaf de inwerkingtreding van de Licentieovereenkomst ter beschikking stellen van de Gebruiker.
 • Gebruiker kan de Overeenkomst na de einddatum van een termijn per aangetekende brief met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen opzeggen.
 • Licentiegever is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Gebruiker ernstig tekort is geschoten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit de Licentieovereenkomst en Gebruiker het gebrek of tekortkoming niet binnen dertig (30) dagen na aangetekend schriftelijke aanzegging daartoe ongedaan heeft gemaakt.
 • Licentiegever kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien Gebruiker – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Gebruiker faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van Gebruiker is beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Gebruiker wijzigt. Ontbinding geschiedt per aangetekend schrijven.
 • Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 4.3 of 4.4 reeds prestaties ter uitvoering van de Licentieovereenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Gebruiker bewijst dat Licentiegever ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Licentieovereenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Ingeval van faillissement van Gebruiker vervalt het recht van Gebruiker tot het gebruik van de Software en Documentatie per datum van faillissement.
 • Indien de Licentieovereenkomst op welke wijze dan ook is beëindigd, is Gebruiker verplicht om meteen nadien de Software en Documentatie, inclusief alle eventueel verstrekte nieuwe versies en/of releases te vernietigen en/of aan Licentiegever te retourneren, zulks ter keuze van Licentiegever.

 

5.          Vergoeding

5.1       Gebruiker betaalt een vergoeding voor het gebruiksrecht voor de Software, die afzonderlijk tussen partijen is overeengekomen. Deze vergoeding wordt vermeerderd met btw en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd. Deze vergoeding wordt betaald voor de aanvang van elke contracttermijn of aanmaak van een dossier via betaling per internet aan Licentiegever.

5.2       Bij gebreke van tijdige betaling aan Licentiegever, danwel stornering van de betaling via internet is Gebruiker, zonder ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding van een rente van één (1) procent per maand of gedeelte van de maand over alle te late betalingen vanaf de eerste dag van verzuim.

5.3       Indien Gebruiker niet tijdig betaalt, danwel zijn betaling via internet wordt gestorneerd, is deze, zonder ingebrekestelling of aanmaning, tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten die aan Licentiegever voor bedoelde aanmaning en alle verdere incassomaatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt, welke kosten ten minste vijftien (15) procent belopen van de achterstallige betalingen, met een minimum van € 50,- (vijftig Euro).

6.          Wijziging prijs en voorwaarden

6.1       Licentiegever heeft vanaf de ingangsdatum van de verlenging het recht de vergoeding alsook de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst eens per kalenderjaar te wijzigen.

6.2       Licentiegever zal de wijzigingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding via aangetekend schrijven aankondigen.

6.3       Indien Gebruiker een wijziging niet wenst te accepteren, kan zij de Licentieovereenkomst tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van de inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde Licentieovereenkomst.

 

7.          Intellectueel eigendom

 • Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, waaronder begrepen naburige rechten tot bescherming van databanken, informatie en presentaties, ter zake van alle krachtens de Licentieovereenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Software komen uitsluitend toe aan Licentiegever. Niets in deze Licentieovereenkomst strekt tot (gehele of gedeeltelijke) overdracht door Licentiegever van deze rechten, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Licentieovereenkomst uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Gebruiker de Software niet verveelvoudigen, aan anderen dan Gebruiker in gebruik geven of daarvan kopieën vervaardigen, behoudens het gebruik toegestaan bij de wet.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Software en de Documentatie te (laten) verwijderen, te (laten) bewerken of te (laten)
 • Gebruiker heeft in geen geval recht op of kan aanspraak maken op de broncode van de Software, ook niet indien Gebruiker bereid is voor de terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan de Software te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, tenzij (en uitsluitend voor zover) de voorgenomen handelingen volledig vallen binnen het kader van de Auteurswet 1912, en slechts op voorwaarden dat Gebruiker zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen tevoren schriftelijk aan Licentiegever heeft kenbaar gemaakt en daarbij heeft verzocht om beschikbaarstelling van de benodigde informatie en Licentiegever die informatie niet binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek op redelijke voorwaarden door Gebruiker beschikbaar heeft
 • Het is Licentiegever toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software. Indien Licentiegever door middel van technische bescherming de Software heeft beveiligd, is het Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te
 • Licentiegever vrijwaart de Gebruiker tegen aanspraken van derden uit hoofde van intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van door Licentiegever zelf ontwikkelde Software, onder de voorwaarde dat Gebruiker Licentiegever onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van enige aanspraak en Gebruiker de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Licentiegever. Gebruiker zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Licentiegever verlenen om zich, zo nodig in naam van Gebruiker, tegen deze aanspraak te
 • Licentiegever is niet gehouden tot vrijwaring indien:
  • De (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door Gebruiker aan Licentiegever;
  • Gebruiker de door Licentiegever geleverde Software op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan Licentiegever bekend) is bestemd, geleverd of ontwikkeld;
  • In door Licentiegever geleverde Software door anderen dan Licentiegever wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn
 • Indien komt vast te staan dat van een inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde sprake is, en Licentiegever ter zake tot vrijwaring gehouden is, zal Licentiegever naar haar keuze:
  • Hetzij bewerkstelligen dat Gebruiker het recht verkrijgt het gebruik van de inbreukmakende Software voort te zetten;
  • Hetzij de inbreukmakende Software vervangen of zodanig wijzigen dat niet langer van inbreuk sprake is, evenwel zodanig dat dit niet leidt tot verminderde gebruiksmogelijkheden voor Gebruiker;
  • Hetzij de inbreukmakende zaken terugnemen tegen ongedaanmaking van de daarvoor door Gebruiker betaalde licentievergoeding te rekenen vanaf het moment dat de inbreuk is geconstateerd, onder gelijktijdige vergoeding van de door Gebruiker gelden schade, welke schadevergoeding evenwel nimmer meer zal bedragen dan de helft van de hier bedoelde

 

Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Licentiegever wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Licentiegever voor inbreuken die worden veroorzaakt door het gebruik van geleverde Software in een niet door Licentiegever gemodificeerde vorm in samenhang met niet door Licentiegever geleverde of verstrekte Software.

 

8.          Geheimhouding

 • Gebruiker is ermee bekend dat de Software vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Licentiegever kunnen bevatten. Gebruiker verbindt zich om deze Software geheim te houden, niet aan derden bekend te maken en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Gebruiker die niet noodzakelijkerwijs de Software behoeven te gebruiken. Indien Gebruiker de in dit artikel bedoelde vertrouwelijkheid niet betracht verbeurt zij een boete van € 10.000,- per geval, welk bedrag direct opeisbaar is na het schenden van de vertrouwelijkheid door Gebruiker.
 • Het is Gebruiker toegestaan om eigen aan te maken. Het is Licentiegever bekend, dat Gebruiker met het programma eigen documentsjablonen kan aanmaken, waarmee hij zijn eigen identiteit creëert. Licentiegever verklaart deze sjablonen niet te distribueren voor gebruik door andere gebruikers dan de in onderhavige overeenkomst bedoelde Gebruiker.

9.          Garantie

 • Gedurende de looptijd van de licentie tot en periode van een jaar na afloop zal Licentiegever naar beste vermogen eventuele Fouten herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Licentiegever zijn
 • Licentiegever garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal zonder meerkosten binnen het abonnementstarief worden uitgevoerd. Dat laat onverlet dat Licentiegever haar gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening kan brengen indien sprake is van gebruikersfouten of onoordeelkundig gebruik van Gebruiker of van andere niet aan Licentiegever toe te rekenen oorzaken. Voor beschadigde of verloren gegane gegevens is Licentiegever niet verantwoordelijk. Herstel daarvan zal overeenkomstig de gebruikelijke tarieven door Licentiegever worden uitgevoerd. Ook wanneer Gebruiker zonder schriftelijke toestemming van Licentiegever wijzigingen in de Software aanbrengt of doet aanbrengen is artikel 9.1 niet van
 • Het risico van verlies of beschadiging van de Software, gegevensdragers en overige zaken die voorwerp van de Licentieovereenkomst zijn, gaan over op Gebruiker op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Gebruiker of van een door de Gebruiker gebruikte hulppersoon zijn
 • Licentiegever garandeert niet dat de Software zonder onderbreking of Fouten zal werken of dat alle Fouten zullen worden
 • Licentiegever geeft geen enkele garantie over de termijn waarbinnen de Software aangepast wordt naar aanleiding van wijzigingen doorgevoerd door
 • Na afloop van de in artikel 9.1 bedoelde periode is Licentiegever niet gehouden eventuele Fouten te herstellen.

 

10.       Aansprakelijkheid

 • De partij die toerekenbaar tekort schiet jegens de andere partij en/of een onrechtmatige daad pleegt jegens andere partij, is aansprakelijk voor de door die partij geleden en/of te lijden schade.
 • De aansprakelijkheid van Licentiegever uit hoofde van artikel 10.1 bedraagt maximaal een bedrag van € 1.000,-.
 • Alle aansprakelijkheid behoudens wegens opzet of grove schuld van Licentiegever is uitgesloten. Ook indirecte schade of gevolgschade zijn uitgesloten. Voorbeelden hiervan zijn winstderving of gemiste besparingen. Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan door het gebruik van Software en/of het gevolg is van onjuiste onvolledige informatie die door het Gebruik van Software wordt
 • Gebruiker kan alleen aanspraak maken op vergoeding van haar schade als bedoeld onder artikel 10.1 ter zake van een toerekenbare tekortkoming indien Gebruiker Licentiegever door middel van een schriftelijke kennisgeving in gebreke stelt en nakoming binnen de gestelde termijn

 

11.       Verwerkingsovereenkomst Persoonsgegevens

 • Definities voor dit artikel ter zake Verwerking Persoonsgegevens

 

–        Betrokkene: Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

–        Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkings-verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

–        Sub-verwerker: Een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.

–        Verwerkingsverantwoordelijke / Verantwoordelijke: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

–        Bijzondere Persoonsgegevens: Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

–        Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevens: Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

–        Derden: Anderen dan Gebruiker, Licentiegever en hun eventuele Medewerkers.

–        Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).

–        Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Gebruiker of Licentiegever, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.

–        Onderliggende Overeenkomst: De onderhavige Licentieovereenkomst.

–        Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

–        Persoonsgegevens van gevoelige aard: Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene, schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.

Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden                  gerekend: Bijzondere persoonsgegevens, gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene, (andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene, gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens, gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude

–        Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

–        AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wbp per 25 mei 2018.

 • De bepalingen van dit artikel zijn toepassing op iedere Verwerking die door Licentiegever als Verwerker wordt gedaan op basis van de Overeenkomst, gegeven door Gebruiker als Verantwoordelijke.
 • Gebruiker garandeert dat hij of zij de tot 25 mei 2018 geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens en vanaf deze datum de AVG zal naleven c.q. nakomen.

11.4    Licentiegever zal onder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 de AVG of andere privacy gerelateerde wetgeving, worden beschouwd als ‘de Verwerker’ en Gebruiker als ‘de Verantwoordelijke’.

11.5    Indien en voor zover van toepassing zal Licentiegever in overeenstemming met de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 18 mei a.s. de AVG een redelijk niveau van beveiliging van persoonsgegevens garanderen indien die werkzaamheden het verwerken van persoonsgegevens omvatten. De redelijkheid van het niveau van beveiliging zal worden gerelateerd aan alle omstandigheden, zoals de aard van de gegevens en de kosten die worden gemaakt om een bepaald niveau van beveiliging te garanderen.

 • Dit onderdeel van de Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Overeenkomst ingaat en eindigt op het moment dat Licentiegever geen Persoonsgegevens meer onder hem heeft die hij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor Licentiegever verwerkt. Dit deel van de Overeenkomst heeft derhalve nawerking zolang Licentiegever Persoonsgegevens onder zich heeft. De onderdelen ten aanzien van geheimhouding en aansprakelijkheid hebben volledig nawerking zonder einddatum.
 • Licentiegever verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op conform de hierover gemaakte afspraken in de Overeenkomst waarbij Gebruiker toegang heeft tot de Software van Licentiegever waarin Gebruiker onder andere Persoonsgegevens verwerkt. Het beheer van de Software waarin de Persoonsgegevens zijn verwerkt, ligt bij Licentiegever. Licentiegever verwerkt de Persoonsgegevens niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Welke persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst kunnen worden verwerkt en op welke wijze dit wordt gedaan, is vastgelegd in de Bijlage bij deze Overeenkomst.
 • De Verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Gebruiker. Licentiegever heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Gebruiker moet er voor zorgen dat deze het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Licentiegever. Als Licentiegever een zelfstandige verplichting mocht hebben op basis van wettelijke voorschriften met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leeft Licentiegever deze verplichtingen na.
 • Gebruiker is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Gebruiker vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Licentiegever zorgt ervoor dat hij voldoet aan de op Licentiegever als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in de Overeenkomst.
 • Licentiegever zorgt ervoor dat alleen zijn Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens, met uitzondering van de in het volgende lid genoemde gevallen. Licentiegever beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Licentiegever zorgt er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
 • Licentiegever kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Licentiegever niet beschikt, zoals het programmeren van de Software. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zal Licentiegever die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft Gebruiker toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers.
 • Voor zover mogelijk verleent Licentiegever Gebruiker bijstand bij het vervullen van zijn of haar verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Licentiegever (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zendt Licentiegever deze verzoeken door naar Gebruiker. Gebruiker handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Licentiegever Gebruiker op verzoek behulpzaam kan zijn. Hiervoor kan Licentiegever kosten in rekening brengen.
 • Licentiegever zal de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen Nederland, tenzij Licentiegever hierover met Gebruiker andere afspraken heeft gemaakt. Deze afspraken leggen partijen gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail.
 • Als Licentiegever een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet Licentiegever dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeelt de Licentiegever eerst of hij van mening is dat het verzoek bindend is, of dat hij op grond van wet- en regelgeveling aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt de Licentiegever Gebruiker op de hoogte van het verzoek. Licentiegever probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor Gebruiker mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Licentiegever Gebruiker op de hoogte mag stellen, dan zal Licentiegever ook met Gebruiker overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Licentiegever ter beschikking zal stellen.
 • Licentiegever heeft de beveiligingsmaatregelen genomen die zijn genoemd in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Licentiegever zal Gebruiker informeren als de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigen.
 • Licentiegever biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als Gebruiker de wijze waarop Licentiegever de beveiligingsmaatregelen naleeft, wilt laten inspecteren, dan kan Gebruiker hiertoe een verzoek doen. Partijen maken daarover gezamenlijk afspraken. De kosten van een inspectie zijn voor Gebruiker. Gebruiker stelt aan Licentiegever een kopie van het inspectierapport ter beschikking.
 • Als er sprake is van een Datalek dan stelt Licentiegever Gebruiker daarvan op de hoogte. Licentiegever streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat hij dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat Licentiegever daarover door zijn Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn hieronder opgenomen. Licentiegever zal Gebruiker daarbij voorzien van de informatie die Gebruiker redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. Licentiegever zendt de melding van zijn Sub-bewerker aan Gebruiker door. Ook van de door Licentiegever, of zijn Sub-bewerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houdt hij Gebruiker op de hoogte.
 • De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Gebruiker. Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 • Licentiegever houdt de van Gebruiker verkregen Persoonsgegevens geheim en verplicht zijn Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.
 • Gebruiker staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
 • Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Gebruiker niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. Gebruiker vrijwaart Licentiegever voor aanspraken van Derden op grond van dergelijke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Licentiegever in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Licentiegever worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de Gebruiker.
 • Als de Overeenkomst wordt beëindigd, dan zal Licentiegever de door Gebruiker aan hem verstrekte Persoonsgegevens aan Gebruiker terug overdragen of – als Gebruiker Licentiegever daarom verzoekt – vernietigen. Licentiegever zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als hij hiertoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is.
 • De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Overeenkomst zijn voor rekening van Gebruiker. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Gebruiker kan voorafgaand om opgave van de door Licentiegever te maken kosten vragen. Licentiegever verstrekt daarna binnen gerede tijd een kosteninschatting.
 • Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de Overeenkomst of wanneer Licentiegever niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Licentiegever reden zijn om de Overeenkomst te beëindigen.
 • Op verzoek van Gebruiker stelt Licentiegever hem of haar alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Licentiegever maakt audits mogelijk, waaronder inspecties, door Gebruiker of een door hem of haar gemachtigde controleur en dragen er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor rekening van Gebruiker. Ook eventuele audits bij Onze Sub-bewerkers zijn voor rekening van Gebruiker.
 • Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

12.       Slotbepalingen

 • Gebruiker is niet gerechtigd zijn of haar rechten of plichten voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
 • Nietigheid van een of meer bepalingen van de Licentieovereenkomst leidt niet tot nietigheid van de gehele Licentieovereenkomst. Partijen zullen in overleg treden om vervangende regeling te treffen voor de nietige bepalingen, waarbij de strekking daarvan zoveel mogelijk behouden dient te
 • Bij alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige tussen partijen gesloten Licentieovereenkomst zal eerst getracht worden in goed onderling overleg tot een oplossing te komen. Mocht dit overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbaar resultaat leiden dan kan de daartoe meest gerede partij het geschil voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter.
 • Op de Licentieovereenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De rechter van het arrondissement waar Licentiegever is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de onderhavige Licentieovereenkomst, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

Bijlage bij Licentie- en verwerkingsovereenkomst (als bedoeld in artikel 11.7 en 11.15)

Persoonsgegevens

De volgende gegevens kunnen door de gebruiker worden gevraagd van haar cliënten:

 • NAW-gegevens,
 • gegevens van inkomstenbronnen, zoals inkomen en werkgever,
 • rekeninggegevens met saldi
 • hypotheek- en andere leninggegevens.

De gebruiker zal zelf aangeven in de mediationovereenkomst met welk doel en voor welke periode deze gegevens worden gebruikt en bewaard.

De volgende Persoonsgegevens zullen in het kader van de Licentieovereenkomst worden verwerkt:

 • Persoonsgegevens van cliënten, zoals hierboven genoemd.
 • De persoons- en bedrijfsgegevens van de gebruiker, voor zover benodigd om een verantwoorde bedrijfsvoering mogelijk te maken.

Deze gegevens worden alleen gevraagd en bewaard in het kader van onderhavige gebruikersovereenkomst. Deze gegevens worden bewaard zoveel mogelijk als de gebruiker dit wenst in het kader van onderhavige gebruikersovereenkomst.

In het kader van de verantwoordingsplicht van Licentiegever naar officiële instanties kan voor de persoons- en bedrijfsgegevens van de gebruiker een afwijkende bewaartermijn gelden. De licentiegever zal Gebruiker hiervan in voorkomend geval informeren.

Verwerking

Licentiegever verwerkt de volgende wijzen Persoonsgegevens voor Gebruiker:

 • Naam, adres en woonplaats cliënten van Gebruiker;
 • BSN nummer van cliënten van Gebruiker;
 • IBAN gegevens van cliënten van Gebruiker;
 • inkomensgegevens van cliënten van Gebruiker;
 • vermogensbestanddelen van cliënten van Gebruiker;
 • pensioengegevens van cliënten van Gebruiker;

 

Licentiegever slaat bovenstaande gegevens in het kader van de bedrijfsvoering van Gebruiker op en Gebruiker gebruikt bovenstaande gegevens niet anders dan voor zijn werkzaamheden om te komen tot een (echt)scheiding van zijn cliënten. Licentiegever heeft geen toegang tot deze gegevens noch zal zij deze gebruiken voor andere doelen dan in onderhavige overeenkomst genoemd.

De Licentiegever bepaalt op welke wijze Persoonsgegevens worden verwerkt en is daarvoor de Verantwoordelijke. Gebruiker verkrijgt toegang tot de database met een gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruiker kan wachtwoord zelf aanpassen, Gebruiker kan gebruikersnaam niet aanpassen. Gebruiker heeft op alle aangeboden platformen toegang tot de eigen contacten, tarieven en dossiers, niet tot die van collega’s; Cliënten van Gebruiker hebben via internet een beperkte toegang tot de database met een gebruikersnaam en wachtwoord. De cliënt van Gebruiker kan het wachtwoord zelf aanpassen, de cliënt van Gebruiker kan de gebruikersnaam niet aanpassen. Gebruiker heeft zonder toestemming van zijn cliënten geen toegang tot de internet omgeving van zijn cliënten; De toegang wordt, indien de database niet wordt gebruikt, na 10 minuten onderbroken om onbeheerd gebruik te voorkomen;

De communicatie op alle platformen met server verloopt via SSL; De toegang tot server, bestandsstructuur, structuur en logica verloopt middels gebruikersnaam en wachtwoord. Deze toegang is beveiligd met behulp van SSL. Er draait dagelijks een back-up om dataverlies zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien maakt Qweb, waar het platform wordt gehost dagelijks een snapshot, die bovendien door QWEB wordt gearchiveerd.

 

Calamiteitenregeling: in geval van een calamiteit is er een samenwerkingsverband van meerdere programmeurs, die onder de voorwaarden van deze overeenkomst, waar deze Bijlage een onderdeel van uitmaakt als fallback van elkaar kunnen dienen. Deze service is beschikbaar onder de naam FMReconnect.

 

Technische en organisatorische maatregelen

Licentiegever neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige Verwerking:

 • De toegang tot de database voor de Gebruiker is geregeld met ID en wachtwoord.
 • De Gebruiker krijgt zijn gebruikersnaam van Licentiegever.
 • De Gebruiker kan zijn wachtwoord zelf aanpassen.
 • De Gebruiker heeft toegang tot alleen de eigen contacten, tarieven en dossiers, niet tot die van collega’s.
 • Cliënten van Gebruiker hebben toegang tot de database voor cliënten met de mogelijkheid om alleen in hun eigen dossier de door Gebruiker benodigde informatie in te voeren en de door Gebruiker benodigde documenten te uploaden. Na afsluiting dossier hebben cliënten van de Gebruiker nog slechts een kijk- en downloadfunctie terzake van documenten in hun eigen dossier. Verdere toegang is dan geblokkeerd.
 • De software wordt in een tweetrap beschikbaar gesteld:
 • allereerst installeert de Gebruiker een installatiebestand (het gebruikersbestand) op zijn eigen computer
 • vervolgens is op de server in de cloud het databestand beschikbaar.
  • De communicatie van de locale software, die door Gebruiker zelf op zijn computer is geïnstalleerd, is op basis van SSL beveiligd.
 • De beschikbare bestanden en gegevens op de in de cloud geplaatste server is in een tweetrap beveiligd:
  • allereerst zijn de algemene en de bestandsstructuur en logica op basis van gebruikersnaam en wachtwoord beveiligd
  • vervolgens is toegang tot en de communicatie met de server beveiligd op basis van een SSL beveiliging. Hiervoor is het vereiste certificaat aanwezig.
 • Van de beschikbare gegevens worden dagelijks om 23:00 uur back-ups gemaakt met behulp van een AES256 encryptie.
 • Ten aanzien van de beveiliging van de server tegen DDOS/virussen maakt Licentiehouder gebruik van de standaard beveiliging van QWEB.
 • De software wordt wekelijks onderhouden en gecontroleerd.
 • Ingeval Licentiegever niet bij machte is voor een gerezen probleem binnen één werkdag een oplossing te bieden zal Licentiegever op basis van een samenwerkingsverband een met externe collega’s binnen 5 werkdagen een werkbare oplossing bieden waarin Licentiegever en Gebruiker onder strikte voorwaarden als fallback van elkaar kunnen dienen. Dit betreft puur de operationele/technische continuïteit. Deze service is beschikbaar onder de naam FMReconnect.

 Derden

Licentiegever schakelt deze derden (Sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht:

– Qweb te Rotterdam voor het hosten van de server

– Fit-In Solutions te Utrecht voor technische ondersteuning en aanpassingen van de gebruikte software